Beküldő: admin | 2010. 11. 18., cs – 21:48

 A Könyvtárostanárok Egyesülete (továbbiakban KTE)  Adatkezelési Nyilatkozata a KTE  tagjai által az Egyesületbe való belépés, és az egyesületi tagság gyakorlása során megadott és az Egyesület által, a tagsági jogviszony fennállása alatt rendelkezésre álló adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat határozza meg.

A nyilatkozatban  a KTE (továbbiakban az Adatkezelő) számára a tagjai által önkéntesen megadott és a tagnyilvántartásban tárolt és ahhoz kapcsolódó adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.

 

1. Általános rendelkezések

   Az adatkezelő megnevezése: Könyvtárostanárok Egyesülete

   Az adatkezelő székhelye : 1118 Budapest Budaörsi út 151/B, levelezési címe: 1439 Budapest Pf.611

   Az adatkezelő elérhetőségei:

   honlap: www.ktep.hu

   email: ktegyesulet@gmail.com

   telefon: +36-30/552-6649

 Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

Adatkezeléssel érintettek köre: A KTE tagjai, valamint volt tagjai.

A tagok a belépés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés céljai:

 • a tagok egyesületi tagságának nyilvántartása,
 • hírlevél, szakmai, egyesületi információk, kiadványok, tájékoztatók küldése szakmai és egyesületi eseményekről, rendezvényekről, az egyesület működéséről elektronikusan vagy postai úton,
 • szükség esetén  kapcsolatfelvétel.

 Az adatkezelés módja: adatbevitel a KTE tagnyilvántartó rendszerében, valamint címlista készítése a tagnyilvántartó rendszerből.

 

2. Kezelt adatok köre

 •  név, születési név, születési év
 •  lakcím, e-mail cím, telefonszám
 •  munkahely neve, címe/levelezési címe, e-mail címe, telefonszám, beosztás
 •  MKE tagkártya száma
 •  tagdíj összege, kedvezménye, befizetés módja, számlázási név, számlázási cím adószáma

  

 

3. Adatfeldolgozást végzők

 • a KTE elnöksége
 • a KTE könyvelője     
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete  1827 Bp. Budavári Palota F ép.439.sz.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A tag által megadott adatokat az Adatkezelő a tagság fennállása alatt, majd ezt követően az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

5. Adatbiztonság

A tagok által megadott személyes adatokat a KTE elnöksége tagnyilvántartó rendszerben rögzíti. Az adatbázis biztonságos tárolásáról és megőrzéséről tagnyilvántartásért, a kommunikációért és a gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag gondoskodik, amelyet az KTE Elnöksége felügyel.

 

 6.Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 A tag adatkezeléssel kapcsolatos joga, hogy:

a) tájékoztatást kapjon személyes adatai kezeléséről,

b) helyesbítést kérhessen személyes adatai vonatkozásában,

c) kérje  személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint

d) kérheti személyes adatainak - a jogos érdek körébe tartozó adatkezelés kivételével – törlését, vagy zárolását.

A tag kérelmére az KTE Elnöksége tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes

b) az érintett kéri

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki

d) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

e) vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintetteket, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli az elutasítás tényét, indokait valamint tájékoztatja a kérelmezőt a jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete mint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) társult szervezete, az MKE adatkezeléssel kapcsolatos előírásait magára nézve elfogadja, így tagjaira is vonatkozik. Az MKE Adatkezelési tájékoztatója e nyilatkozat I.sz. melléklete.

 

Az Adatvédelmi szabályzatot a KTE Közgyűlése 2018. október 25-én elfogadta, hatályba lépett.

 

Melléklet

Adatkezelési tájékoztató a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagnyilvántartásához

URL: https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2010/08/GDPR-MKE-tagok-final.pdf  Letöltés ideje: 2018.10.14.