Beküldő: admin | 2008. 09. 15., h – 17:54

Bevezetés

A könyvtárostanári pálya felsőfokú szakképesítést feltételező, arra igényt tartó hivatás.

A könyvtárostanár munkája során azonos súllyal esik latba az etikus magatartás, a pedagógusi és könyvtárosi szakmai felkészültség.

A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei (továbbiakban: Etikai alapelvek) azokat az értékeket, magatartásformákat igyekszik összefoglalni, amelyek a két szakma határán létrejött hivatás képviselőinek szolgálhatnak alapelvekként. Célja, hogy igazodási pontokat nyújtson a könyvtárostanároknak olyan helyzetekben, amelyek nem szabályozhatók pusztán jogi eszközökkel. Szakmai közmegegyezésen alapuló elveket tartalmaz, melyek a velük való azonosulás révén erősíthetik a belső összetartozást, a könyvtárostanári hivatás magas szintű gyakorlását, a pálya társadalmi megbecsültségét.

A könyvtárostanárnak A magyar könyvtárosság etikai kódexe és a pedagógus etikai normák nyújtanak biztos alapot szakmai döntéseinek meghozatalához, szakmai ügyekben való autonóm eljárásához, a gyűjteményi és szolgáltatási kérdésekben jelentkező külső nyomásgyakorlás elhárításához.

1. A könyvtárostanári hivatás etikai alapelveinek érvényességi köre

Az Etikai alapelvek érvényes minden olyan könyvtárostanárra, aki hivatását nevelési-oktatási intézményben gyakorolja.

A könyvtárostanár mellett dolgozó munkatársak számára az Etikai alapelvek ajánlásnak tekintendő. Tájékoztatásul szolgál az iskolai könyvtár használóinak, valamint a közvéleménynek.

2. Alapértékek

A könyvtárostanár nevel, oktat. Vezérlő eszméjének a gyermekek értékközpontú nevelését tartja. Akkor teljesíti pedagógiai küldetését, ha az iskolai könyvtár a tanulás, az információszerzés és a kulturális rekreáció színtere.

A könyvtárostanár az iskolai könyvtár eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtár használói a tanuláshoz, művelődéshez és az információszerzéshez való jogukat gyakorolhassák.

3. A könyvtárostanári hivatás

A könyvtárostanári hivatás a felhasználók iránt tiszteletet és odaadást, valamint állandóan fejlesztett szakismereteket kíván meg. A könyvtárostanár szakmai döntéseit a jogi szabályozás és az intézmény pedagógiai programja alapján, személyében feddhetetlenül, személyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy hasznát kizárva hozza meg.

A könyvtárostanár a társadalom számára szükséges és hasznos feladatot lát el. Elhivatottan, az emberiség szellemi teljesítményei iránti tisztelettől vezérelve, személyes felelősségének vállalásával folytatja oktató-nevelő munkáját. Tevékenysége során a hibák megelőzésére, illetve kijavításukra törekszik. Jogkövető magatartást tanúsít, s másoktól is ugyanezt várja el. Saját világnézete, tudományos vagy politikai álláspontja, nézetei nem befolyásolhatják szakmai munkáját.

A könyvtárostanár - a nevelőmunka eredményessége érdekében - hozzáértéssel, szakmai felkészültséggel, kompetenciával és méltósággal, legjobb tudása szerint végzi munkáját. Tehetsége szerint maga is hozzájárul hivatása gyakorlatának és elméletének fejlődéséhez.

Viselkedését udvariasság, mások elfogadása (empátia), szolgálatkészség, fegyelmezettség jellemzi. Viselkedése és külső megjelenése összhangban áll a szakmájával szemben támasztott társadalmi elvárással. Sem tetteivel, sem nyilatkozataival nem csorbítja intézményének, hivatásának jó hírét.

Döntéseit a felhasználók érdeklődését és érdekeit szem előtt tartva, az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak érvényre juttatásával hozza meg.

Ismereteit folyamatos önképzéssel bővíti, korszerűsíti, képességeit fejleszti. Felkészül, megszervezi a foglalkozásokat, amelyeken csak olyan ismereteket és véleményeket közöl, amelyek nevelő hatásáról meg van győződve, de nyitott marad a más vélekedésről történő tájékoztatás előtt. A növendékek érdekeit szem előtt tartva készít fel vizsgákra, versenyekre, nyilvános szereplésekre.

Munkája társadalmi hasznával arányos erkölcsi és anyagi elismerés illeti meg.

4. A gyűjtemény gondozása

A könyvtárostanár gyűjteményépítő munkáját a pedagógiai célokhoz igazodva az intézmény jellegére, a használók igényeire és az emberiség értékeire alapozza. Nem cenzúráz. Feltáró munkájával a könyvtár teljes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi.        

A rábízott könyvtári gyűjteményt, a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, az emberi értékekre alapozva, a pedagógiai célokra, az egyéni és csoportos igényekre tekintettel gyarapítja és apasztja. A beszerzésben és selejtezésben visszautasítja a könyvtáron kívüli és belüli önkényes cenzúrát. A művészileg silány vagy áltudományos munkáknak nem ad helyet. A gyűjteményépítésben nem befolyásolhatják saját nézetei és nem érvényesíti személyes ízlését és érdeklődését.

A könyvtárostanár törekszik arra, hogy a gondjaira bízott gyűjteményt minél nagyobb mértékben megismerje. Feltárja a könyvtár teljes állományát és eredetiben vagy másolatban a használók rendelkezésére bocsátja. Az igényekkel és a lehetőségekkel összhangban a dokumentumállomány minél nagyobb részét szabadon hozzáférhető módon helyezi el. A használók számára lehetővé teszi a tájékozódást a könyvtár saját gyűjteményében nem elérhető információkról, dokumentumokról, azok elérhetőségéről.

A könyvtáros az anyagi lehetőségekhez, adottságokhoz és a dokumentumok értékéhez képest mindent megtesz a gyűjteménybe tartozó dokumentumok tartalmának és fizikai állapotának megőrzéséért. Ha más könyvtárak állományából származó dokumentumokról tudomást szerez, azt haladéktalanul a tulajdonos tudomására hozza.

5. A könyvtárhasználók szolgálata

Az iskolai könyvtár a nevelési-oktatási intézmény szerves része, szolgáltatásaiban az ott folyó pedagógiai munkához igazodik. Megkülönböztetés nélkül rendelkezésére áll az oktatási intézmény minden dolgozójának: pedagógusoknak, tanulóknak, technikai dolgozóknak. A könyvtárhasználókkal közvetlen, nyílt, barátságos viszonyt ápol.

A könyvtárostanár védelmezi a könyvtárhasználó személyiségi jogait, tiszteletben tartja és óvja személyes szféráját. A felhasználók személyes adatait a jogszabályok alapján kezeli.

A könyvtárostanár arra törekszik, hogy a könyvtár szolgáltatási kínálata összhangban legyen az adott használói kör igényeivel. Kettős feladatából fakadóan az iskolai könyvtár biztosítja használói részére a könyvtári, illetve az intézmény pedagógiai munkáját segítő szolgáltatásokat nyújt.

Az iskolai könyvtárban folyó munka akkor lesz sikeres, ha a könyvtárhasználók minden körével intenzív, tartalmas kapcsolatot épít ki a könyvtárostanár. Fontos, hogy komplex tevékenysége során együttműködjön a pedagógus kollégákkal.

A könyvtárostanárt tevékenységében a használók iránt tanúsított tisztelet és jóindulat vezérli, eljárásaiban életkorukhoz, egyéniségükhöz és mentális képességeikhez igazodik. Véleményüket tiszteletben tartja és kiszolgálásukat a maga érdekei elé helyezi.

6. Az információk közvetítése

A könyvtárostanár tőle telhetően mindent megtesz azért, hogy a használó szabadon és korlátozás nélkül hozzáférhessen az információkhoz. A kor és a szakma követelményeinek megfelelő, az adott nevelési-oktatási intézmény helyi pedagógiai programjához igazodó, korszerű információs műveltséget közvetít úgy a diákok, mint a felnőtt felhasználók számára.

A könyvtár az információközvetítés alapintézménye, a könyvtárostanár pedig az információközvetítés meghatározó szakembere intézményen belül és kívül egyaránt.

A könyvtárostanár nemcsak közvetíti az információkat, hanem igyekszik minden használójának megtanítani, készségszintre emelni az információszerzés- és kezelés eljárásait. Lehetővé teszi, hogy kritikus gondolkodóvá, a különböző típusú és műfajú információhordozók hatékony használójává váljanak minden élethelyzetben. 

7. Az iskolai könyvtár, mint munkahely

A könyvtárostanár elkötelezett intézménye, könyvtára iránt, és tiszteletben tartja a pedagógiai programban megfogalmazott célokat. Minden helyzetben a nevelési-oktatási intézmény érdekeit képviseli.

A könyvtárostanár az intézményvezetés, a tantestület döntéseinek megfelelően végzi munkáját. Ha könyvtárszakmai szempontból fentiek ellen kifogása van, véleményét egyezteti az intézményvezetéssel.

Tiszteletben tartja, hogy az iskolai könyvtár a pedagógusok, a tanulók és a könyvtáros számára is munkahely. Az iskolai könyvtárban úgy alakítja ki a nyugodt munkavégzéshez szükséges feltételeket, hogy a vonzó, otthonos, könnyen használható, szakszerűen kialakított környezet folyamatosan valamennyi partner rendelkezésére álljon.

A feldolgozás és egyéb belső könyvtárosi teendők végzése során nem akadályozza az olvasók munkáját. A könyvtárostanár munkaidejét a könyvtárhasználók igényeinek kielégítésére, a gyűjtemény gondozására és - esetenként - szakmai feltöltődésre fordítja. Magánügyeit nem az iskolai könyvtárban bonyolítja le.

8. A könyvtárostanári szakmai közösség

A könyvtárostanár két hivatást - a könyvtárosit és a pedagógusit - ötvözve, fokozott együttműködési készséggel őrzi és növeli a könyvtárostanári szakma tekintélyét. Részt vesz a szakmai közéletben és együttműködésben. Készségesen osztja meg tudását és tapasztalatait.

A könyvtárostanár helyzete erőteljesen indokolja a különböző szakmai közösségekhez való kapcsolódást. Fontos a nevelési-oktatási intézményen belüli és kívüli szakmai együttműködés. Emellett elengedhetetlen a más könyvtártípusokkal, közoktatási és kulturális intézményekkel való együttműködés is.

A pedagógus és a könyvtárostanár a jól megtervezett és szervezett tanítási-tanulási folyamatban közösen vesznek részt, ki-ki saját szakmája-hivatása specialistájaként.

9. Társadalmi kapcsolatok

A könyvtárostanárok közössége elfogadja azokat az etikai normákat, amely a könyvtárosság és a pedagógusok etikai kódexe e kérdésben vall.

A könyvtárostanár számára elengedhetetlenül fontos, hogy a nevelési-oktatási intézmény társadalmi környezetének valamennyi tagjával előítéletektől, elfogultságtól mentes kapcsolatot tartson fent. A nevelési-oktatási intézményben kiemelten hangsúlyos, hogy az iskolai könyvtár valamennyi szolgáltatását egyenlő mértékben használhassa valamennyi felhasználó.

A könyvtárostanár - mint valamennyi könyvtáros - tiszteltben tartja a szellemi tulajdonhoz való jogot.

10. Az Etikai alapelvek megvalósulása

Az etikai szabályzatban foglalt követelmények a könyvtárostanárok tevékeny közreműködésével valósulnak meg. Ezt a folyamatot a Könyvtárostanárok Egyesülete, mint kibocsátó egy etikai bizottság felállításával segíti.

Az alapelvekben foglaltak vállalását a nevelési-oktatási intézmények kijelenthetik pedagógiai programjukban, értelmezhetik Szervezeti és Működési Szabályzatukban.

A könyvtárostanárok etikai szabályzatához csatlakozhat minden könyvtárostanár, iskolai könyvtári alkalmazott, könyvtáros(tanár)képzésben résztvevő hallgató és könyvtárostanári szakmai közösség.

A Könyvtárostanárok Egyesülte (KTE) etikai bizottsága vitás esetek eldöntése érdekében állásfoglalást ad közre.
 

Publikációk a Könyvtárostanári hivatás alapelveivel kapcsolatban

A magyar könyvtárosság etikai kódexe, Az etikai kódexet előkészítő bizottság által elfogadott tervezet, 2005. április 5. In: Iskolakönyvtáros, 2005. 3-4. sz., 17-21. p.

Bondor Erika (szerk.): Könyvtárostanárok Egyesülete, Jubileumi CD, 1986-2006, Bp., KTE, 2006

Hock Zsuzsanna: A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, B5.6., Bp., Raabe, 2009. február, 18 p.