Beküldő: admin | 2024. 02. 19., h – 15:10
borító

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Információztass! De hogyan? Módszertani kézikönyv az információs műveltség fejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 13.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2024. 269 p. ISBN 978-615-81914-3-2

Az NKA támogatásával megvalósuló kötet hivatalos könyvbemutatója a 2024-es Tavaszi Szakmai Napon lesz. A KTE 2024-es tagjai ajándékba kapják.

A pedagógia elméletében az elmúlt évtizedekben jelentős módszertani szemléletváltozás zajlott le, melynek része az önálló tanulás, a projekttalapú tanulás, a probléma- és nem tantárgyközpontú megközelítés. Ehhez kapcsolódóan az iskolában a könyvtár jelenti a különböző szakterületek kapcsolódási pontját, tanulási forrásközpont egyének és csoportok számára egyaránt. A könyvtárostanárnak reagálnia kell az oktatási célok és módszerek változására és olyan tananyagot és módszertani kultúrát kell kialakítania és közvetítenie, amelyek illeszkednek a szakmai trendekhez, a tanulói és társadalmi igényekhez.

Sorozatunk legújabb tagjával egyszerre célunk a könyvtárpedagógia modern alapelveinek bemutatása, annak gyakorlati alkalmazásához támpontokat adni, a pályán lévő kollégák és a még a pályára csak készülő hallgatók jó gyakorlatait bemutatni és tanári kézikönyvként is szolgálni az Információzz! De miért? c. könyvtárhasználati kézikönyveinkhez.

Húsz év után először jelent meg könyvtárhasználati kézikönyv, mely akár tankönyv helyett is használható. Ennek címe Információzz! De miért? Ez már alapja a mindennapi gyakorlat megújításának, de a tapasztalatok és eddigi visszajelzések szerint a megújított tananyag és az új módszertani szemlélet napi gyakorlatra váltásához módszertani kézikönyvre is szükség van. Így ezt a kötetet a gyakorlat megújulásának gyorsítására is szánjuk. Célunk nemcsak az elvárások, hanem ötletek, példák bemutatása is.

A Kis KTE könyvek c. sorozatunk népszerű kötetei a foglalkozásterveket, gyakorlati ötleteket közzétevő tagjai. Ebbe a kötetbe is – hasonlóan a 4., 7-8-9., 11. kötetekhez - könnyen adaptálható ötleteket, foglalkozás- és projektterveket gyűjtöttünk egy csokorba. Mind az öt könyvtárhasználati tananyagegységhez kínálunk példákat a 26 gyakorlati leírás között. Ezeket módszertani fejezetek előzik meg, melyek segítik a mások ötleteinek modern könyvtárpedagógiai elvek mentén való felhasználását.

Kötetünket egyaránt haszonnal forgathatják a pályán lévő vagy pályára készülő könyvtárosok, könyvtárostanárok és a más szaktárgyakat tanító pedagógusok is.

A sorozat honlapja: https://portal.ktep.hu/KKK
Ahol többek között elérhetők a kötetek összesített mutatói.

Előszó
Tartalomjegyzék
Kiegészítések
Publikációk

Előszó

A pedagógia elméletében az elmúlt évtizedekben jelentős módszertani szemléletváltozás zajlott le, melynek része az önálló tanulás, a projekttalapú tanulás, a probléma- és nem tantárgyközpontú megközelítés. Ehhez kapcsolódóan az iskolában a könyvtár jelenti a különböző szakterületek kapcsolódási pontját, tanulási forrásközpont egyének és csoportok számára egyaránt. A könyvtárostanárnak reagálnia kell az oktatási célok és módszerek változására és olyan tananyagot és módszertani kultúrát kell kialakítania és közvetítenie, amelyek illeszkednek a szakmai trendekhez, a tanulói, társadalmi igényekhez.

Kinek szól?

Ez a kötet az Információzz! De miért? kézikönyvcsaládhoz készült, annak kezdő és haladó, nyomtatott és elektronikus, szöveges és videós változataihoz egyaránt. Azokhoz nyújt elméleti és gyakorlati segítséget.

A kötet elsősorban a könyvtárostanárok pedagógiai munkáját támogatja. Ennek egyik oka, hogy ennek a szakmának a része leghangsúlyosabban a módszeres felkészítés az információval való hatékony munkára. Másik oka, hogy az iskolán belüli létből fakadóan nekik van a legtöbb lehetőségük a diákok széles körének eléréséhez, a velük való folyamatos munkára. Az iskolában módszeres és folyamatos tanítási tevékenység zajlik, így az iskolai könyvtárakban folyó pedagógiai munka meghatározó a könyvtárhasználat tanításában is. Így van ez iskolarendszertől, tantervtől függetlenül. Ha van iskolai könyvtár és benne szakember, akkor a könyvtárhasználati felkészítés, az információs műveltség fejlesztése onnan koordinálható leghatékonyabban. Az iskolai könyvtárban van a legtöbb lehetőség arra, hogy a diákok tanulmányi és egyéb feladatain keresztül fejlesszük tudásuk ezen részét is.

Módszertani kötetünk természetesen segítséget nyújt más könyvtárpedagógusoknak is, akik más könyvtártípusokban támogatnak diákokat, olvasókat. Akár iskoláskor alattiakkal, akár diákokkal, akár bármilyen korú felnőttekkel dolgoznak az olvasószolgálatban, a programokon vagy tereiket tervezik, kommunikációs anyagokat készítenek, könyvtárpedagógiai alapokkal kell rendelkezniük. Emellett az itt bemutatott és kiemelt gyakorlatok közül számos megvalósítható más könyvtártípusban is a megfelelő átalakításokkal.

Az iskolában gyakoriak az információs problémamegoldást igénylő feladatok (kiselőadások, házi dolgozatok, projektek, vizsgák, forrásalapú órák, pályázatok, versenyek stb.). De magát a tanulási folyamatot is egy információs problémának tekintjük. Ennek megfelelően bármely szakos pedagógus munkáját segítheti ez a módszertani kiadvány. Megmutatja, miben, hogyan szükséges támogatni a diákokat az információt igénylő problémahelyzetek, feladatok megoldása során. Láthatóvá teszi a könyvtárpedagógusokkal való együttműködési területeket. Mindezek mellett a módszertani megújulást is segíti, hiszen a forrásalapú tanítás egy tanulásközpontú megközelítés, mely hatékonyabbá teszi az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést is. Ez pedig az egész iskolarendszer, minden pedagógus kiemelt célja – a hazai és a nemzetközi oktatáspolitikai dokumentumok szerint is – már hosszú évtizedek óta.

Természetesen a leendő pedagógusokat, könyvtárosokat és könyvtárostanárokat, vagyis a hallgatókat is várjuk olvasóink közé. Nekik különösen fontos lehet ez a kötet annak megértésében, hogy az elmélet és a gyakorlat összefügg, együtt érdemes olvasni és gondolkodni erről. Emellett az ő figyelmükbe különösen ajánljuk a Szerzőinkről fejezetet, melyből minden alkotónk rövid életútja megismerhető, és jól látható, hogy szerzőink között hallgatók is akadnak. Ebben a fejezetben még fontosabb bepillantást kaphatunk a könyvtárpedagógiáról, szakmánkról való gondolkodásukba. Ez segíthet a pályára való felkészülésben is.

Mire való?

Jelen módszertani kötet szűkebben vett célja, hogy segítse az Információzz! De miért? c. kézikönyvcsalád könyvtárhasználóknak szóló, már elérhető és a jövőbeli változatok használatát, használtatását. A tágabban értelmezett cél viszont többrétű: 

  • Segíteni a könyvtárhasználati tananyag modernizálását,
    • szemléletében,
    • tartalmában.
  • Ötleteket adni az egyes tananyagegységek, témakörök tanításához.

Módszertani segítséget viszont nemcsak ez a kötet, hanem maguk a használóknak szánt változatok is adnak, hiszen mintát, javaslatot nyújtanak a tananyag használat- és használóközpontú megközelítéséhez magyarázatokkal, ok-okozati összefüggések láttatásával és példákkal.

A szerkesztő

Tartalomjegyzék

Előszó . 7
I. MÓDSZERTAN
1. Módszertani alapelvek a könyvtárpedagógiában – Dömsödy Andrea .  11
2. Az alapelvekhez illeszkedő könyvtárpedagóiai program – Tóth Viktória .  35
3. A könyvtárhasználati tananyag – Dömsödy Andrea és Tóth Viktória . 46

II. TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ INFORMÁCIÓZZ! DE MIÉRT? KÖNYVTÁRHASZNÁLATI KÉZIKÖNYVCSALÁDHOZ
A könyvtárhasználatot tényleg tanítani kell? – Dömsödy Andrea .  69
Hogyan használhatók a kézikönyvek? – Dömsödy Andrea . 74
A kézikönyvhöz kapcsolódó oktatóvideók .  79

III.  JÓ GYAKORLATOK, ÖTLETEK
Használati útmutató .  89

Az információ tananyagegységhez
1. Információkeresés folyamata – Mit kell tennem a sikerért? – Dömsödy Andrea .  96
2. Mit kell tudni a feladathoz? – Németh Szilvia – Dömsödy Andrea . 102
3. Profilozzunk együtt mesterséges intelligenciát használó diákokat! – Dömsödy Andrea . 106
4. Hogyan irányítsuk a mesterséges intelligenciát? – Dömsödy Andrea . 112
Az információforrások tananyagegységhez 
5. Csendesítő információforrások – Hidvégi Krisztina . 116
6. Ismerkedési játékok – forrástípusokkal – Hidvégi Krisztina . 118
7. Afrika projekt könyvtári támogatása – Németh Szilvia . 121
8. Nyomtatott vagy online kézikönyv? – Németh Szilvia és Dömsödy Andrea . 129
9. Adventi várakozás – mit is várunk? – Vig Judit Georgina . 133
Az információs intézmények tananyagegységhez
10. Családtörténeti kutatás könyvtári támogatással – Tóth Viktória . 142
11. Fedezzük fel együtt a könyvtárat! – családtörténeti projekt keretében – Tóth Viktória . 150
12. Könyvtárhasználat bibliográfia értelmezésén keresztül – családtörténeti projektben – Tóth Viktória . 154
13. Családtörténet nemcsak könyvtárban – egy nyitottabb információs nézőpont – Tóth Viktória . 158
Az információ- és forráskeresés tananyagegységhez
14. A kulcsszavak meghatározzák a keresés sikerét – Dömsödy Andrea . 163
15. Adatbázis-választó táblázat – Dömsödy Andrea .169
16. Kulcsszavakból keresőkérdés – Dömsödy Andrea . 174
17. Kereséstörténet, a gondolkodásfejlesztés egy eszköze – Dömsödy Andrea . 180
18. Találati halmaz értelmezése - kattintás lassított felvételben – Dömsödy Andrea .184
19. Alkalmas? Releváns? Hiteles? – Dömsödy Andrea .  191
20. Medvék és Dienes-készlet a keresőkérdés szolgálatában – Doszpod Judit . 197
21. Milyen háziállatot kérjek? – keresési stratégia – Szilágyi Imre . 204
22. Kurzusleírás értelmezése – Hogyan segíthet a felsőoktatási könyvtár egy kurzus teljesítésében? – Dömsödy Andrea . 213
Az információ- és forráshasználat tananyagegységhez
23. Miért és hogyan kell hivatkozni? – Dömsödy Andrea .  223
24. Szituációk etikus forráshasználatról – Németh Szilvia .  228
25. Harry Potter és az irodalomjegyzék értelmezése – Dömsödy Andrea . 232
26. Női jogok – a szövegközi hivatkozás fejlesztése más hibáin keresztül – Cserlakiné Hagymássy Krisztina – Dömsödy Andrea .  236

Szerzőinkről .  242
Mutatók .  249
A Könyvtárostanárok Egyesülete .  266
A KTE kiadványai .  268

Publikációk

 

Támogató

NKA logo
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap nyílt pályázat keretében 650.000 Ft-tal támogatta.