Beküldő: domsody | 2009. 01. 04., v – 19:25

Részlet az Alapszabályból:

3.2 Az Egyesület rendes tagjának jogai

3.2.1 Az egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, az Alapszabályban lefektetett célkitűzések megvalósításában részt venni. 
3.2.2 Jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
3.2.3 Évente érvényesített tagkártyát kap, mellyel igazolja a KTE-hez való tartozását.
3.2.4. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az Alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg (pl.tiszteletbeli tag).
3.2.5 A rendes tagok tagsági jogaikat személyesen, a testületi tagok pedig képviselőjükön keresztül gyakorolják. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek.
3.2.6 Az egyéni rendes tag jogai:
   a) szavazati joggal rendelkezik az Egyesületben;
   b) megválasztható a KTE választott testületeinek bármely tisztségére, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;
   c) javaslattételi és kezdeményezési joga van a KTE-t érintő kérdésekben;
   d) tájékoztatást kap és kérhet a KTE tevékenységéről;
   e) részt vehet a KTE rendezvényeken, ill. igénybe veheti a tagok számára nyújtott kedvezményeket;
   f) pályázhat a KTE által meghirdetett tanulmányutakra és ösztöndíjakra;
   g) részesülhet minden olyan egyéb kedvezményben vagy juttatásban, amelyet a KTE egyéni tagjainak nyújt.
3.2.7 A rendes testületi tag jogai
   a) képviselőjének szavazati joga van a KTE közgyűlésén;
   b) megválasztható a KTE választott testületeinek bármely olyan tisztségére, melyet a jogszabály erejénél fogva nem csak természetes személy tölthet be, amennyiben vele, illetve képviseletében eljáró természetes személlyel szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;
   c) képviselőket küldhet a KTE által szervezett szakmai rendezvényekre;
   d) megilletik továbbá azon jogok és terhelik azon kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem kizárólag természetes személyhez fűződhetnek

3.3    Az Egyesület rendes tagjának kötelességei

3.3.1 Az Alapszabályt és a döntést hozó szervek határozatainak reá vonatkozó rendelkezéseit és előírásait betartani;
3.3.2 Az Egyesület életében közreműködni;
3.3.3 A tagdíjat évente határidőig megfizetni;
3.3.4 Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét;
3.3.5 Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

...

3.5 Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése

3.5.1 Rendes tagság keletkezése
A tagsági jogviszony az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével jön létre, ezt követően akkor, ha valamely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet a belépési szándékát írásban bejelenti , és a Közgyűlés a belépési kérelmet elfogadja, a jelentkezőt tagként nyilvántartásba veszi. A jogi személy illetve jogi személyiség nélküli szervezet kérelmező Egyesületbe való felvételét belépési nyilatkozatával a szervezet bírósági nyilvántartásba vett képviselője kérheti az elnökségnél. A belépési nyilatkozathoz csatolni kell a jogi személy illetve a jogi személyiség nélküli szervezet döntéshozó szervének erre vonatkozó döntését.

A tagsági tagdíj egy naptári évre szól.

A belépési kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a benyújtástól számított 30 napon belül intézkedik a Közgyűlés összehívásáról vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján maga dönt a tagfelvételről. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a belépni szándékozónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja.

Az éves tagdíj mértékéről a Közgyűlés dönt.

3.5.2 Tiszteletbeli tagság keletkezése
A tiszteletbeli tagot az Egyesület elnökének javaslatára az Egyesület tagjai választják meg a Közgyűlésen, amennyiben a tiszteletbeli tagságra jelölt elfogadja a tiszteletbeli tagságot.
3.5.3 Tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik
   a) a tag kilépésével ...
   b) a tag kizárásával ...
   c) a tag halálával vagy [jogi személyiség esetén] jogutód nélküli megszűnésével  ...
   d) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. ...

Részletesen lásd az Alapszabályban.